Tak toto si zapaMätáš

Zažil si pamätný deň? Tak sa oň podeľ a hraj o nový iPhoneX!

Zdieľaj svoju fotku s Mätou označenú #totosizapamatas cez instagram a vyhraj jeden z troch iPhoneX, alebo zásobu tvojej obľúbenej Mäty. Súťaž trvá od 1. 2. 2018 – 28. 2. 2018.

Výhra iPhoneX
Výhra krabica Mäta

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Toto si zapamätáš“

Čl. I

Organizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže
 • Spotrebiteľská súťaž s názvom „ Toto si zapamätáš“ (ďalej ako „Spotrebiteľská súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 706 686 (ďalej ako „Organizátor“).
 • Účastníci spotrebiteľskej súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej ako „pravidlá spotrebiteľskej súťaže“).
 • Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú uverejnené na internetovej stránke www.totosizapamatas.sk a sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v spotrebiteľskej súťaži počas celého obdobia trvania spotrebiteľskej súťaže.
 • Media and Digital Services, a.s., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, IČO 48238902, IČ DPH SK2120114018 (ďalej len „Agentúra“) je prevádzkovateľom web stránky www.totosizapamatas.sk prostredníctvom ktorej bude dochádzať k prijímaniu, spracúvaniu a vyhodnocovaniu prijatých údajov od účastníkov spotrebiteľskej súťaže.

Čl. II

Územná platnosť a čas trvania spotrebiteľskej súťaže
 • Spotrebiteľská súťaž je organizovaná a vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej republiky.
 • Spotrebiteľská súťaž prebieha v termíne od 01.02.2018 (0.00.00 hod. SEČ) do 28.02. 2018 (23.59.59 hod. SEČ).
 • Po uplynutí doby trvania spotrebiteľskej súťaže sa všetky propagačné materiály , vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži, stávajú neplatnými a Organizátor spotrebiteľskej súťaže nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži.

Čl. III.

Účasť v súťaži
 • Spotrebiteľskej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.
 • Spotrebiteľskej súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Media and Digital Services, a.s. a ich rodinní príslušníci.

  Do spotrebiteľskej súťaže sa je možné zapojiť uverejnením svojej fotografie s hashtagom vo formáte #totosizapamatas na svojom Instagram účte, ktorý je nastavený ako verejný.
 • Registrácia je teda podmienená :
  1. vytvorením fotografie svojho nezabudnuteľného dňa s oblátkou Mäta
  2. Jej uverejnenie s hashtagom #totosizapamatas na svojom instagram účte, ktorý je nastavený ako verejný.
 • Za účelom zabezpečenia práva účastníka spotrebiteľskej súťaže na viacnásobnú účasť v spotrebiteľskej súťaži v prípade, ak tento uverejnil viac fotografií so spomenutým hashtagom je potrebné, aby účastník uverejnil každú fotografiu samostatne.
 • Účastníci súťaže sa môžu zapojiť každý deň s novou fotografiou, avšak maximálne 1x denne. To znamená, že od jedného súťažiaceho bude prijatých celkovo maximálne 28 fotografií. V prípade snahy o zaevidovanie nadštandardného množstva fotografií, nebudú tieto fotografie akceptované.
 • V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora spotrebiteľskej súťaže konečným rozhodnutím.
 • Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 • Organizátor je oprávnený nezaradiť ich do súťaže alebo zo súťaže kedykoľvek vyradiť fotografie:
  1. ktoré nezodpovedajú zadanej téme súťaže, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi,
  2. ktoré môžu poškodiť dobré meno organizátora alebo dobré meno online prevádzkovateľa,
  3. pri ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní, či nedodržanie podmienok súťaže.

Čl. IV

Výhry v spotrebiteľskej súťaži
 • Výhry sú rozdelené na denné výhry a hlavné výhry.
 • Dennú výhru predstavuje kartón oblátok Mäta (28 ks)
 • Hlavné výhry predstavujú:
  1. 3x mobilný telefón iPhone X
  2. kartónov mäty (denné výhry)
 • Žrebovanie denných výhier a hlavných výhier bude realizované prostredníctvom Agentúry.
 • V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo mailom zastihnúť výhercu v lehote do 5 dní odo dňa prvého telefonického či mailového pokusu o kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo na uplatnenie si výhry.
 • V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, budú žrebovaní náhradní výhercovia.
 • Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.

Čl. V

Denné žrebovanie
 • Zber fotiek prebieha vždy od 0:00 do 23:59, v termínoch 1. až 28. februára 2018. Žrebovanie prebehne vždy v nasledujúcom dni po uzavretí denného zberu fotografií, kedy bude vyžrebovaný vždy jeden výherca dennej výhry prostredníctvom špeciálneho počítačového programu.
 • Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže dennú výhru vyhrať iba jedenkrát. V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy nick z užívateľského konta na instagrame (priezvisko a adresa trvalého pobytu výhercu.)
 • Výhercovia príslušného denného žrebovania budú upovedomení o výhre v lehote do 48 hodín od uskutočnenia žrebovania telefonicky alebo mailom, kedy budú musieť poskytnúť osobné údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt.
 • Organizátor uverejní meno, priezvisko a obec výhercu denného žrebovania na internetovej stránke www.totosizapamatas.sk . Výhry budú doručené výhercom doporučene najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Organizátora a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

Čl. VI

Žrebovanie o hlavné výhry
 • Žrebovanie o hlavné výhry prebehne dňa 2.3. 2018 náhodným žrebovaním v poradí od najvyšších výhier k najnižším. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Organizátora.
 • Do žrebovania o hlavné výhry budú zaradené všetky fotografie, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže a boli zaslané v rámci riadneho termínu trvania súťaže.
 • Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.totosizapamatas.sk najneskôr 15.3. 2018.
 • Organizátor uverejní meno, priezvisko a obec výhercu. Výhry budú doručené výhercom doporučene najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Organizátora a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.
 • Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať iba jednu hlavnú výhru (hodnotovo vyššiu). V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy nick z užívateľského konta na instagrame (priezvisko a adresa trvalého pobytu výhercu.)

Čl. VII

Dane a ostatné povinnosti
 • Organizátor upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Ak hodnota výhier presiahne zákonom stanovenú hodnotu príjmov oslobodených od dane, t.j. 350,- EUR vrátane DPH, je výherca povinný vysporiadať si svoju daňovú a odvodovú povinnosť v zmysle platnej legislatívy SR.
 • Organizátor je povinný hodnotu výhry oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je vyššia ako 350,- Eur.

Čl. VIII

Ochrana osobných údajov
 • Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z.. Media and Digital Services, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 48238902, IČ DPH SK2120114018 ako technický realizátor súťaže bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov, odovzdávanie cien a pod.) Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Čl. IX

Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže
 • Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.
 • Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia
 • Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.
 • Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.
 • V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Organizátora.
 • Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke Organizátora www.totosizapamatas.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Organizátora.
V Seredi, dňa 20.11.2017